Når du handler med Easy-tryk.dk gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser.
Vi gør opmærksom på, at disse gældende og bindende betingelser, ikke kan ændres, medmindre anden skriftlig aftale udarbejdes mellem parterne.

Ved læsning af betingelserne bruges udtrykket ”bestilleren” om dig som kunde.

 

1. Pris

1.1. Alle priser er ekskl. moms, miljøbidrag og levering.
1.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er easy-tryk.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
1.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris kan easy-tryk.dk kræve ekstrabetaling for:
1.3.1. Ekstraarbejde, som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
1.3.2. Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj, efter levering har fundet sted.
1.3.3. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

 

2. Betaling

2.1. Unless otherwise agreed, payment must be made during the check out process.

2.2. If there is prior agreement for date of payment, payment must be paid by or on the due date.

2.3. Easy-tryk.dk påregner rykkergebyr på kr. 100 såfremt betalingsdato overskrides.

2.4. Renter påløber fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende rente. Der beregnes 2 % pr. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling.

 

3. Levering

3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
3.1.1 Bestillerens handling eller undladelse.
3.2. Ved disse forsinkelser har Easy-tryk.dk ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Easy-tryk.dk leveringsforpligtelser fordyres, er Jensen Print forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Easy-tryk.dk beregnede merpris.
3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Easy-tryk.dk leveringstidspunktet.
3.5. Leveringssted er ab fabrik med mindre det er aftalt, at Easy-tryk.dk påtager sig levering af varen, til bestilleren. Er dette tilfældet sker forsendelsen på bestillers regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører.

 

4. Mangler

4.1. Easy-tryk.dk er uden ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
4.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

 

5. Ansvar

5.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Easy-tryk.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
5.1.1 Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har medført forsinkelse eller
beskadigelse af produktionen.
5.1.2 Enhver omstændighed som Easy-tryk.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
5.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 5.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 5.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
5.3. Easy-tryk.dk hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt.5.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
5.4. Easy-tryk.dk hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at Easy-tryk.dk i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt at ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Jensen Prints ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Easy-tryk.dk skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
5.5. Easy-tryk.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, f.eks. formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Easy-tryk.dk sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Easy-tryk.dk skadesløs for et sådant ansvar.

6. Underleverandører

6.1. Easy-tryk.dk lade underleverandører udføre dele af eller hele arbejdet.

0